Home > Mindware

Uw traject vraagt kennis vanuit verschillende vakgebieden en specialismen.

Metanoia training & coaching bestaat dan ook uit een multidisciplinair netwerk van professionals die ieder hun eigen kennis en vaardigheden inbrengen. Naast een sterk theoretisch kader beschikken we ook over een ruime ervaring in het veld. Beide resulteren in het continu vernieuwen en doorontwikkelen van onze visie en methodiek.

We gebruiken en combineren modellen die het individu, het team en hun functioneren binnen de organisatie verhelderen. In het kader van kennisdeling en verantwoord ondernemen zetten we onze modellen op de site:

Interplace – teamrollen en hun drive

De teamrollen van Professor Belbin brengen het dynamische proces van het functioneren van een team helder in beeld. Mensen kennen en herkennen bij zichzelf en de ander de verschillenden dynamieken. Situaties binnen teams laten zich aan de hand van deze indeling scherp benoemen. Individueel geeft het de eigen karaktertrekken weer.
Gekoppeld aan de Tempel der verenigde resultaten brengt het op individuele basis maar ook voor het gehele team in kaart waar hiaten, uitdagingen en krachten liggen. Koppeling aan het Totaalmodel staat het garant voor een effectieve analyse en ontwikkeling.

Het Interplacemodel wordt o.a. als basis gebruikt bij Veranderingstrajecten – organisatiebreed, bij teambuilding, Training Persoonlijke Effectiviteit, en Manage Your Self trajecten

Tempel der verenigde resultaten

je communicatie wordt bepaald door je teamrollen, vanuit de modaliteiten: voelen, willen, denken, doen

Mentaliteit: loyaliteit — initiatief — lef — integriteit — respect — vertrouwen –commitment — verantwoordelijkheid — afhankelijkheid — ontplooiing — veranderingsbereidheid — keuzen maken — visie

Identiteit en wereldbeeld

Individueel of teamgericht; met ‘de tempel der verenigde resultaten’ is voor iedere betrokkene duidelijk te benoemen wat er speelt, en waarom en hoe er getraind moet worden.

Dit model is de filosofie in een notendop, en ‘ligt onder ieder traject’.

Kennis en vaardigheden vormen samen de unieke stijl van het individu. Doelen worden het best bereikt als de unieke stijlen van iedereen optimaal benut en gecombineerd worden.
Vaak wordt echter te weinig aandacht besteed aan de persoonlijke drijfveren; mentaliteit en gehanteerde waarden. In veranderings- en identiteitstrajecten, interculturele trainingen en persoonlijke trajecten wordt hier gericht aandacht aan besteed

Resultaatgericht trainen

Via resultaatgericht trainen wordt het performen van de organisatie, het team of het individu onder de loupe genomen. De leidinggevende ziet waar hij zijn coaching kan aanscherpen, waar de focus moet worden verlegd, en waar eventueel training c.q. coaching binnen de organisatie nodig is. Een model van en voor deductie en implementatie.

Job modelling

Vrij naar Quintesse performance and competency management.

Bronnen van zelfrespect

Peter Bradshaw kwam in de jaren 80 met zijn ‘hydraulisch model voor het ontwikkelen van zelfrespect bij managers’.

Zelfrespect blijkt van doorslaggevend belang wanneer men gericht is op het managen van veranderingen team- als op organisatieniveau.

Hoe bouwen we aan een gezond zelfrespect bij onszelf en onze medewerkers zodat we pro-actief kunnen handelen? Wat doen we in de relaties die we hebben met onze klanten om positief over te komen? Hoe wordt contact met ons een positieve belevenis die een ander niet graag wil missen!

Bij commerciele- life-time management, conflicthantering/stress trajecten en bij Interculturele interactietrainingen, komt dit model aan de orde!
Dit model wordt gebruikt voor:

  • Balie trainingen

Op naar cultuurverandering

Wanneer we willen werken aan het ontwikkelen van een geheel eigen of zelfs een geheel nieuwe teamcultuur, heeft dat alles met waarden en normen te maken. Definieren en formuleren zijn belangrijke onderdelen van (intra-culturele) veranderingstrajecten.

Lemniscaat: Levensthema’s

De levensthema’s lemniscaat van Wijers en Meijers bouwt voort op het model Lemniscaat: Betekenis als proces. De trainee krijgt inzicht in eigen levensthema’s en kan die afstemmen op zijn of haar toekomstperspectief. Voordat men optimaal kan functioneren in de toekomst, moeten situaties uit het verleden een plaats krijgen. Ineffectieve levensthema’s worden (h)erkend en vervangen door een positieve en effectieve wijze van kijken naar de toekomst, binnen of buiten de eigen organisatie.

Het Lemniscaatmodel Levensthema’s wordt gebruikt in alle individuele trajecten.

Lemniscaat: Betekenis als proces

Ieder mens wil van betekenis zijn, zowel privé als zakelijk. Door middel van het afzetten van de interne tegen de externe dialoog krijgt men zicht in de eigen handelingsmotivatie. Dit speelt met name een rol bij business coaching, reïntegratie- en loopbaanoriëntatietrajecten.

Ineffectieve gedragspatronen worden herkend en vanuit een positieve handelingsmotivatie herkaderd en doelgericht veranderd.

Het Lemniscaatmodel Betekenis als proces wordt gebruikt in alle individuele trajecten.

* Wijers en Meijers; creatief leerproces loopbaan oriëntatie

Metanoia totaal model

Iedere vraag of opdracht begint bij het bovenstaande model. Lokalisatie binnen de organisatie van het daadwerkelijke probleem leidt tot het vaststellen van de juiste doelstellingen voor een traject. Is er bijvoorbeeld training nodig voor het gehele team, of juist voor een individu? Ontbreekt het aan totaalvisie of is taakverheldering voldoende? Een gerichte en specifieke aanpak begint bij een gedegen analyse, en voorkomt ‘adhoc trainen’.

Pin It on Pinterest

Share This