Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor instellingen, stichtingen, scholen en bedrijven

Van Metanoia training & coaching
gevestigd aan de Vughtstraat 5
4701 NJ Roosendaal

Artikel 1. De opdrachtgever/voorwaarden

 1. In deze voorwaarden wordt met opdrachtgever aangeduid degene of diegenen die als (toekomstige) opdrachtgever met ons in onderhandeling treden en/of met ons overeenkomsten aangaan met betrekking tot door ons te verrichten werkzaamheden en/of diensten.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten met opdrachtgevers.
 3. Toepassingen van eigen voorwaarden van de opdrachtgever of van andere voorwaarden voor zover die niet schriftelijk vooraf zijn kenbaar gemaakt wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.
 4. Afwijkingen van onze voorwaarden binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Indien enige bepaling in de met ons gesloten overeenkomst rechtsgeldigheid zou ontberen dan hebben wij het recht om daarvoor in de plaats te stellen de – gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval – voor de opdrachtgever niet onredelijke bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk nadert.

Artikel. 2. Offertes/overeenkomst

 1. Alle door ons uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij en dan slechts voor zover door ons schriftelijk anders is vermeld.
 2. Een ons bindende offerte leidt tot een overeenkomst, indien zij schriftelijk is aanvaard. Wanneer men zonder deze bevestiging een (deel)traject met ons ingaat gaan wij er vanuit dat men akkoord is met de gehele offerte. Wanneer dit niet het geval is dient dit helder en duidelijk schriftelijk te worden kenbaar gemaakt.
 3. In alle andere gevallen binden aanmeldingen van opdrachtgevers ons pas nadat en voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De aanmelding wordt geacht conform de schriftelijke bevestiging te zijn gedaan, tenzij de opdrachtgever per ommegaande na ontvangst van de bevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk van het tegendeel doet blijken.
 4. Mondelinge uitlatingen, toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten, vertegenwoordigers, freelancers of andere tussenpersonen zijn bindend na schriftelijke bevestiging.

Artikel 3. Honorarium, kosten, tarieven

 1. Het totale honorarium wordt voorafgaand aan het traject in overleg schriftelijk vastgelegd. Dit geldt zowel voor uurtarieven als voor een lump-sum prijs.

Noodzakelijke reis en administratiekosten zoals telefoon, fax, porto, kopieer en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Metanoia training & coaching worden gemaakt, worden vooraf besproken en lopende het traject in rekening gebracht. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzet belasting.

 1. Declaraties van het verschuldigde honorarium worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen.
 2. Het is de verplichting van Metanoia training & coaching zich ten allen tijde te kunnen verantwoorden ten aanzien van gemaakte uren en kosten, en deze op verzoek ter inzage te stellen van de opdrachtgever.

Artikel 4. Inspanningsverplichting

 1. Met het tot stand komen van de overeenkomst ontstaat voor ons een inspanningsverplichting. De resultaten van een traject zijn mede afhankelijk van de inzet van de cursist.

Artikel 5. Wijzigingen in opdracht en prijs

 1. Schriftelijke wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Wijzigingen zoals onder 5.1. genoemd dienen tijdig en schriftelijk verstrekt te zijn. Bij mondelinge wijzigingen die (om welke reden dan ook) niet schriftelijk bevestigd zijn, terwijl Metanoia qua tijdspad met de order bezig moet, is het risico van de tenuitvoerlegging der wijziging voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Wij hebben te allen tijde, ook na totstandkoming van de overeenkomst, het recht onze prijzen aan te passen in verband met wijzigingen in een of meer factoren die op onze prijzen van invloed zijn. E.e.a. gebeurt uiteraard in overleg. Indien de prijsaanpassing meer dan 20% van het oorspronkelijke bedrag bedraagt heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding kan in dat geval uitsluitend geschieden door middel van een daartoe strekkende verklaring per aangetekende brief.

Artikel 6. Plaats, data en wijzigingen 

 1. Wij hebben te allen tijde het recht, ook na totstandkoming van de overeenkomst, het programma geen doorgang te laten vinden wegens onvoldoende belangstelling.
 2. Verder hebben wij te allen tijde het recht om de datum en/of de plaats van het programma te wijzigen.

Artikel 7. Uitsluiting

 1. Wij hebben te alle tijde het recht om een cursist tussentijds uit te sluiten van deelname aan een cursus dan wel coachingstraject i.v.m. wangedrag. Hieronder wordt verstaan dat het functioneren van de groep ofwel de voortgang van het reïntegratieproces in het gedrang komt.
 2. Metanoia training & coaching noch haar medewerkers zijn hiervoor aansprakelijk te stellen.
 3. De overeengekomen fee voor coaching, re-integratie of cursus wordt om die reden totaal voldaan. betaald wanneer is aan te tonen dat de nalatigheid komt van de cursist en niet van de kant van Metanoia training & coaching.

Artikel 8. Annulering

 1. Annulering alleen schriftelijk en aangetekend voor aanvang van het trainings of coachingstraject. Annulering is kosteloos wanneer dit geschied zes weken voor aanvang van het cursus- of coachingstraject.
 2. Indien annulering tussen de zes en twee weken voor aanvang van de cursus plaatsvindt wordt de 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. In geval van annulering binnen veertien dagen voor aanvang van de cursus is het gehele cursusgeld verschuldigd.

Artikel 9: accommodatie regelen: 

 1. In geval de opdrachtgever ons heeft verzocht een hotel- of zaal accommodatie te reserveren, zullen wij zulks doen in opdracht en voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle daaruit voortvloeiende verplichtingen; eventuele (“no show”) kosten zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten en daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt door het hotel en/of de zaalverhuurder.

Artikel 10.  Invordering verschuldigde cursusgelden

 1. Betaling van de door opdrachtgever verschuldigde bedragen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op onze bankrekening zonder korting of compensatie en in Nederlandse geldeenheden.
 2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om hetzij voorafgaand aan hetzij tijdens de werkzaamheden aan de opdrachtgever in overleg een voorschot declaratie te doen toekomen. De voorschot declaratie kan maximaal oplopen tot 20% van de overeengekomen totaalsom.
 3. Op deze voorschot declaratie is het in lid 1 van dit artikel genoemde van toepassing. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn van één maand heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd onze werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten en deelnemers van (vervolg)sessies uit te sluiten, totdat de voorschotdeclaratie geheel is voldaan.
 4. Indien de opdrachtgever het ons verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en hebben wij het recht zonder verder ingebrekestelling de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente gelijk aan de wettelijke rente in rekening te brengen.
 5. De opdrachtgever dient daarbij tevens te voldoen de buitengerechtelijke kosten die wij ter zake aan derden verschuldigd worden conform de naar geldende regels opgestelde declaraties, een en ander onverminderd onze aanspraken op de eventuele gerechtelijke kosten.
 6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze bedragen tenminste 10 % van het verschuldigde bedrag, en zullen minimaal € 440.-  bedragen.

Artikel 11. Eigendommen.

 1. Schetsontwerpen, presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, digitaal of analoog of  audio of combinaties hiervan blijven ten allen tijde het eigendom van Metanoia training & coaching.
 2. Het is de cursist verboden om ons cursusmateriaal te kopiëren, verspreiden of binnen de instelling, stichting of het eigen bedrijf naar eigen goeddunken te gaan gebruiken, tenzij dit anders schriftelijk is vermeld en of aangegeven. Materiaal kan worden afgenomen bij Metanoia, digitaal of fysiek.
 3. Vertrouwelijke informatie die in een coachingsgesprek wordt verzameld in het kader van coaching, counseling, re-integratie e.d. in de vorm van schriftelijke gegevens, USB, of andere (film)pnames zijn het onvervreemdbaar eigendom van Metanoia training & coaching.
 4. Genoemde gegevens worden in principe bewaard tot 2 jaar na de beëindiging van het afgelegde traject. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij hiertoe schriftelijk – en met handtekening, toestemming is gegeven door betrokken persoon.
 5. Metanoia verplicht zich ertoe informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met diensten en/of werkzaamheden die ten behoeve van de opdrachtgever worden of zijn verricht door ons, onze freelancers en of door andere (rechts-)personen die door of vanwege ons te werk zijn gesteld of van wier diensten wij gebruik hebben gemaakt, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de leiding van ons bedrijf en de personen die met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.
 2. Deelname tijdens het programma door een bezoeker aan een risicovolle activiteit geschiedt uitdrukkelijk vrijwillig, voor eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.
 3. Wanneer aanwijsbaar handelingen zijn verricht die los staan van de door de opdrachtgever geschreven opdracht, waardoor materiële of immateriële schade is toegebracht aan een persoon of instantie dan is Metanoia niet verder aansprakelijk te stellen dan de hoogte van het ontvangen honorarium voor de verrichting van de specifieke diensten /het specifieke traject waarin deze aanwijsbare handeling verricht is.

De aansprakelijkheid ten aanzien van bovengenoemde zaken zal dus nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag van de geleverde diensten.

Artikel 13. Condities

 1. Nadat tussen ons en de opdrachtgever een overeenkomst tot stand is gekomen, zal door ons nauwkeurig aan de opdrachtgever meegedeeld worden onder welke condities de gesloten overeenkomst door ons zal worden uitgevoerd. De opdrachtgever staat ervoor garant dat aan deze condities wordt voldaan. Wanneer dit naar ons oordeel niet het geval is, dan zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze werkzaamheden of op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 14. Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen wij niet aan de uitvoering van de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden worden gehouden. Onder overmacht wordt verstaan: alle van onze wil onafhankelijke omstandigheden, daaronder begrepen wanprestaties door toeleveranciers, medecontractanten, of extreme weersomstandigheden etc. als gevolg waarvan wij niet in staat zijn de overeenkomst na te komen.
 2. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van een medewerker van Metanoia training & coaching ontslaat ons van het nakomen van de overeengekomen diensten, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.
 3. In geval van overmacht zal hiervan direct mededeling doen aan de verantwoordelijke binnen het netwerk, de klant en of opdrachtgever. Deze hebben na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht, het contract,  schriftelijk te annuleren, onder de verplichting om van ons te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van het project en of de opdracht.

Artikel 15. Surséance

 1. Wanneer de opdrachtgever enige verplichting jegens ons niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of een besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim en hebben wij het recht de (verdere) uitvoering van onze verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16. Geschillen

 1. Alle geschillen die tussen ons en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten welke daaruit voortgevloeid mochten zijn, zullen worden beslist door de Nederlandse rechter.
 1. Gaat het om geschillen die spelen rondom therapie en coaching, dan is Metanoia aangesloten bij het SCAG en de TCZ. Op onze rechtsverhouding met de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgetekend te Drachten, gedeponeerd bij de KVK Leeuwarden

Deze voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van Metanoia training & coaching.