Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Metanoia, KVK 01065004
AGB bedrijf: 94057474
AGB persoonlijk: 94008821

Marja Krans
Vughtstraat 5
4701 NJ Roosendaal|
AGB persoonlijk: 94008821

Metanoia verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Metanoia verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats 
 • Geslacht 
 • In sommige gevallen een foto(s)
 • Inhoud van communicatie
 • Gegevens ten behoeve van nieuwsbrief indien hiermee is ingestemd.

Doeleinden

Metanoia verwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen; 
 • Indien gewenst het volgen van de nieuwsbrief

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO). Deze zijn genoemd in art. 6 AVG. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Metanoia hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten; 
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

Alleen in het kader van haar dienstverleningkan Metanoia persoonsgegevens uitwisselen, met name bij gebruik making van diensten van derden, zoals de Boekhouder, IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken bij hiervoor genoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Metanoia aan een wettelijke verplichting moet voldoen, te denken valt aan waarneming bij langdurige ziekte dan wel overlijden. Metanoia zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Er kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Metanoia zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Metanoia zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar. Uitzondering hierop kan worden gegeven wanneer u als client aangeeft tegen deze bewaarplicht in bezwaar te gaan, zodat u van het recht van vergetelheid gebruik maakt. Uw dossier wordt vernietigd, behalve dit door u getekende document.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Metanoia passende beveiligingsmaatregelen genomen. Er wordt gewerkt met Apple, een veilig systeem met ingebouwde beveiliging. 4 x per jaar wijzigen wij de wachtwoorden op de dossiers, die overigens niet alleen in de PC maar ook op een NAS en op Onedrive worden bewaard.

Uw rechten

U heeft het recht om Metanoia een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u Metanoia verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

M. Krans
Vughtstraat 5
4701 NJ Roosendaal
krans@metanoia.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Metanoia laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met authoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 juli 2020.

Metanoia kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.