Algemene voorwaarden cursisten

Algemene voorwaarden

Voor cursisten

Van Metanoia training & coaching
gevestigd aan de Vughtstraat 5
4701 NJ Roosendaal

Artikel  1. De cursist.

In deze voorwaarden worden als cursisten aangeduid degene of diegenen die als (toekomstige) cursist met ons in onderhandeling treden en/of met ons overeenkomsten aangaan met betrekking tot door ons te geven cursussen alsook diegenen die hetzij in opdracht van- hetzij vrijwillig een counseling-, supervisise- of coachingstraject met ons ingaan.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten met cursisten.
 2. Afwijkingen van onze voorwaarden binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Offertes/overeenkomst

 1. Alle door ons schriftelijke uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door ons anders is vermeld.
 2. Een overeenkomst komt slechts dan tot stand door een door ons uitgebrachte offerte getekend binnen de offerte termijn terug te zenden. Wanneer men niettemin zonder deze bevestiging maar wel met een geschreven opdracht een traject met ons ingaat gaan wij er vanuit dat men akkoord is met de gehele offerte, tenzij dit schriftelijk en gehandtekend is aangegeven.
 3. In alle andere gevallen binden aanmeldingen van cursisten ons pas nadat en voorzover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De aanmelding wordt geacht conform de schriftelijke bevestiging te zijn gedaan, tenzij de cursist per ommegaande na ontvangst van de bevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk van het tegendeel doet blijken.
 4. Mondelinge uitlatingen, toezeggingen van en afspraken van ons met ondergeschikten, vertegenwoordigers, freelancers of andere tussenpersonen zijn bindend na schriftelijke bevestiging.

Artikel. 3 Inspanningsverplichting

 1. Met het tot stand komen van de overeenkomst ontstaat voor ons een inspanningsverpichting: immers de resultaten van een traject zijn mede afhankelijk van de cursist.

Artikel 4. Prijswijziging onder bepaalde omstandigheden

 1. Wij behouden ons het recht voor, in uitzonderingssituaties te onderhandelen over reeds overeengekomen prijzen, wanneer zich hiervoor politiek/ sociaal/ economische redenen voordoen. Hierbij valt te denken aan geldontwaarding op meer jaren trajecten, buitenlandse valuta, externe prijsverhogingen etc. E.e.a. gebeurt altijd in overleg met de cursist.

Artikel 5. Plaatsen, data en wijziging hiervan

 1. Metanoia training & coaching biedt “coachings- en supervisie trajecten aan op locatie in Roosendaal. Mocht een andere locatie de voorkeur hebben, dan zijn de kosten hiervan, alsook de reiskosten van en naar de locatie door de begeleider, voor de opdrachtgever.
 2. Metanoia training & coaching verzorgt de locatie op algemene trainingen die werken met het “inschrijfsysteem”.
 3. Metanoia behoudt zich het recht voor een sessie geen voortgang te laten vinden, wanneer niet aan de schriftelijk overeenkgekomen voorwaarden voor de sessie is voldaan (reflectieverslagen dan wel opdrachten en betaling van voorafgaande rekeningen).
 4. Verder hebben wij het recht om de datum c.q. de data te wijzigen, wanneer zich daarvoor dringende redenen voordoen. De cursist kan vervolgens verzoeken de overeenkomst te ontbinden, door daar binnen veertien dagen na onze mededeling bij aangetekend schrijven om te verzoeken.

Artikel 6. Uitsluiting

 1. Wij hebben te alle tijde het recht om een cursist tussentijds uit te sluiten van deelname aan een cursus dan wel coachingstraject i.v.m. wangedrag. Hieronder wordt verstaan dat het functioneren van de groep ofwel de voortgang van het reïntegratieproces in het gedrang komt.
 2. Metanoia training & coaching noch haar medewerkers zijn hiervoor aansprakelijk te stellen.
 3. De overeengekomen fee voor coaching, reïntegratie of cursus wordt om die reden totaal voldaan.

Artikel 7. Annulering

 1. Annulering alleen schriftelijk en aangetekend voor aanvang van het trainings of coachingstraject. Annulering is kosteloos wanneer dit geschied vier weken voor aanvang van het cursus- of coachingstraject.
 2. Separate sessies (coaching, supervisie of psycho sociale therapie) worden voor 50%  in rekening gebracht wanneer deze tot een week voorafgaand aan de sessie schriftelijk of per mail wordt gecanseld. Dit is niet per app of ingesproken op een antwoordapparaat Wanneer pas 48 uur of korter voor de afspraak schriftelijk wordt afgezegd, wordt het hele bedrag in rekening gebracht.. (R&D en administratie kosten).

Artikel 8 Invordering verschuldigde cursusgelden

 1. Betaling van het door de cursist verschuldigde cursusgeld c.q. van andere verschuldigde bedragen dient binnen veertien dagen na faktuurdatum te geschieden op onze bankrekening, zonder korting of compensatie in de op de factuur aangegeven (geld) waarden.
 2. Indien de cursist het aan ons verschuldigde cursusgeld niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal hij in verzuim zijn, wanneer wij hem een ingebrekestelling, herinnering of sommatie hebben toegezonden en de cursist het verschuldigde cursusgeld niet binnen de daarin vermelde termijn aan ons heeft voldaan.
 3. In geval van het onder lid 2 bepaalde, zullen wij de wettelijke rente berekenen vanaf de dag waarop de cursist in verzuim is tot de dag van betaling.  Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
 4. Tevens is de cursist daarbij verplicht de buitengerechtelijke kosten te voldoen wegens de door ons ingestelde invordering van het beschuldigde, onverminderd onze aanspraken op de eventuele gerechtelijke kosten.

Artikel 9. Cursus materiaal en vertrouwelijke informatie

 1. Het is de cursist verboden om ons cursusmateriaal te kopiëren, verspreiden of binnen de instelling, stichting of het eigen bedrijf naar eigen goeddunken te gaan gebruiken, tenzij dit anders schriftelijk is vermeld en of aangegeven.
 2. Vertrouwelijke informatie die in een coachingsgesprek wordt verzameld in het kader van coaching, counseling, reïntegratie e.d. in de vorm van schriftelijke gegevens, cassette of bandopnames zijn het onvervreemdbaar eigendom van Metanoia training & coaching.
 3. Genoemde gegevens worden in principe bewaard tot 10 jaar na de beëindiging van het afgelegde traject. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij hiertoe schriftelijk – per brief of fax en gehandtekend, toestemming is gegeven door betrokken persoon.
 4. Metanoia verplicht zich ertoe informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de cursist en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Wanneer aanwijsbaar handelingen zijn verricht die los staan van de door de opdrachtgever geschreven opdracht en hierdoor materiële of immateriële schade is toegebracht aan een persoon of instantie, dan is Metanoia training & coaching niet verder aansprakelijk te stellen dan de hoogte van het honorarium dat ontvangen is voor het specifieke (deel)traject waarin deze aanwijsbare handeling verricht is.

Artikel 11. Surséance 

 1. Wanneer de cursist enige verplichting jegens ons niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, wordt het verschuldigde bedrag onmiddellijk opeisbaar. De cursist geraakt in verzuim indien hij in dat geval niet onmiddellijk na ontvangst van de factuur het verschuldigde cursusgeld betaalt. In een dergelijk geval hebben wij het recht de (verdere) uitvoering van onze verplichtingen op te schorten tot betaling is ontvangen en/of (aansluitend) de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Geschillen 

 1. Alle geschillen die tussen ons en de cursist mogen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten welke daaruit voortgevloeid mochten zijn, zullen worden beslist door de Nederlandse rechter.
 2. Op onze rechtsverhouding met de cursist is Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgetekend te Roosendaal

Januari 2021
Metanoia training & coaching
Marja Krans

Deze voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van Metanoia training & coaching.